PDW/ADWH – Query Sessions – lista najdłuższych zapytań

Konstruowanie takich zapytań nie należy do najłatwiejszych 😉 W dokumentacji jest wiele braków..

Ale udało mi się namierzyć i podejrzeć skrypt uruchamiany przez portal Azure w monitoringu ADWH.

BINGO!

select top 50
      (case when requests.status = 'Completed' then 100
      when progress.total_steps = 0 then 0
      else 100 * progress.completed_steps / progress.total_steps end) as progress_percent,
      requests.status,
      requests.request_id,
      sessions.login_name,
      requests.start_time,
      requests.end_time,
      requests.total_elapsed_time,
      requests.command,
      errors.details,
      requests.session_id,
      (case when requests.resource_class is NULL then 'N/A'
      else requests.resource_class end) as resource_class,
      (case when resource_waits.concurrency_slots_used is NULL then 'N/A'
      else cast(resource_waits.concurrency_slots_used as varchar(10)) end) as concurrency_slots_used

      from sys.dm_pdw_exec_requests AS requests

      join sys.dm_pdw_exec_sessions AS sessions
          on (requests.session_id = sessions.session_id)
      left join sys.dm_pdw_errors AS errors
	      on (requests.error_id = errors.error_id)
      outer apply (select top 1 * from sys.dm_pdw_resource_waits
        where requests.request_id = sys.dm_pdw_resource_waits.request_id
        ORDER BY CASE
            WHEN resource_class = 'smallrc' THEN '1'
            WHEN resource_class = 'mediumrc' THEN '2'
            WHEN resource_class = 'largerc' THEN '3'
            WHEN resource_class = 'xlargerc' THEN '4'
            ELSE resource_class END DESC) AS resource_waits
      outer apply (
	      select count (steps.request_id) as total_steps,
		      sum (case when steps.status = 'Complete' then 1 else 0 end ) as completed_steps
	      from sys.dm_pdw_request_steps steps where steps.request_id = requests.request_id
      ) progress

      cross apply (
          select count (*) as is_batch
          from sys.dm_pdw_exec_requests inner_requests
          where inner_requests.session_id = requests.session_id
              and inner_requests.request_id != requests.request_id
              and inner_requests.start_time >= requests.start_time
	            and (inner_requests.end_time <= requests.end_time
                  or (inner_requests.end_time is null and requests.end_time is null)
              )
      ) batch

      where requests.start_time >= DATEADD(hour, -24, GETDATE())
          and batch.is_batch = 0

      ORDER BY requests.total_elapsed_time DESC, requests.start_time DESC

 

Dodaj komentarz